Tóc giả | Wina
Sản phẩm nổi bật


Tóc giả ngang vai  TG-1
225.000 VND
Thông Báo
Từ 12/5/2013 - 12/6/2013 Wina Shop Chuyển toàn bộ chi nhánh về Trung Tâm Wina

Mừng Khai Trương Trung Tâm Mới Của Wina.vn

Địa Chỉ : Số 19 Đường Bắc Hải, P.15, Q.10, HCM

YH:        shopwina@yahoo.com
               winashop@yahoo.com
Điện Thoại: 0916.110.833 or (08) 668.12549
Tóc giả ngắn TG-20 Chi tiết
Giá: 225.000VNĐTóc giả ngắn TG-46
Giá: 225.000 VND Chi tiết

Tóc giả ngắn TG-15 Chi tiết
Giá: 225.000VND


Tóc giả ngắn: TG-2 Chi tiết
Giá: 225.000VND 
Tóc giả dài: TG-7 Chi tiết
Giá: 240.000VND 
Tóc giả ngắn: TG-3 Chi tiết
Giá: 225.000VND 

Tóc giả dài: TG-4 Chi tiết
Giá: 240.000VND 

Tóc giả dài: TG-5
Giá: 240.000VND
Tóc giả dài: TG-6
Giá: 240.000VND


Tóc giả dài mái xéo: TG-8
Giá: 240.000VND


Tóc giả dài mái xéo: TG-9 Chi tiết
Giá: 225.000 VNĐ 

Tóc giả thẳng mái ngang : TG-10 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ 


Tóc giả dài mái xéo dợn: TG-11 Chi tiết
Giá: 240.000VND


Tóc giả dài mái ngang: TG-12 Chi Tiết
Giá: 240.000VND


Tóc giả ngang vai xoăn nhẹ: TG-13 Chi tiết
Giá: 225.000VND


Tóc giả dài: TG-14 Chi tiết
Giá: 225.000VND


Tóc giả dài mái ngố xéo: TG-16 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả dài bấm dợn: TG-17 Chi tiết
Giá: 240.000VNDTóc giả dài xéo: TG-18 Chi tiết
Giá: 240.000VND
Tóc giả dài mái ngang dợn: TG-19 Chi tiết
Giá: 240.000VND
Tóc giả dài mái xéo dợn: TG-21 Chi tiết
Giá: 240.000VND

Tóc giả ngăn tomboy TG-22 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả ngang vai: TG-23 Chi tiết
Giá: 225.000 VNĐ

Tóc giả dài màu đỏ: TG-24
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả ngăn: TG-25
Giá: 225.000 VNĐ


Tóc giả ngắn mái ngang: TG-26 Chi tiết
Giá: 225.000 VNĐ
Tóc giả ngang vai thẳng: TG-27 Chi tiết
Giá: 225.000 VNĐ


Tóc giả dài xoăn: TG-28 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả dài mái xéo xoăn: TG-29 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả dài mái ngố xéo: TG-30 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả: TG-31 Chi tiết
Giá: 225.000 VNĐ


 Tóc giả dài mái ngang: TG-32 Chi tiết
Giá: 225.000 VNĐ


Tóc giả dài xoăn: TG-33 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


 Tóc giả thẳng mái ngang: TG-34 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả dài bấm dợn: TG-35
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả ngang tomboy: TG-36 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


Tóc giả nữ ngắn tomboy: TG-37 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


Tóc giả: TG-38 Chi tiết
Giá: 225.000 VND
Tóc giả ngắn mái ngang: TG-39 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


 Tóc giả ngắn mái xéo dài: TG-40 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


 Tóc giả mái xéo xoắn : TG-41 Chi tiết
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả tomboy: TG-42 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


 Tóc giả ngắn xoắn: TG-43 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


 Tóc giả dài bấm: TG-44 Chi tiết
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả dài mái xéo thẳng: TG-45 Chi tiết
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả ngắn: TG-47 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


 Tóc giả tomboy: TG-48 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


Tóc giả ngắn: TG-49 Chi tiết
Giá: 225.000 VND
 Tóc giả ngắn mái xéo phồng: TG-50 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


 Tóc giả ngắn mái xéo: TG-51 Chi tiết
Giá: 225.000 VND


Tóc giả ngắn đuôi cá: TG-52 Chi tiết
Giá: 225.000 VND
 Tóc giả bấm dợn sóng TG-53 Chi tiết
Giá: 240.000 VND


Tóc giả tomboy TG-221 Chi tiết
Già: 225.000 VND


 Tóc giả dài mái ngang TG-54 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


 Tóc giả mái ngang dợn TG-55 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


 Tóc giả mái xéo dài TG-56 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


 Tóc giả dài mái xéo TG-57 Chi tiết
Giá: 240.000 VNĐ


 Tóc giả dài bấm TG-58
Giá: 240.000 VNĐ


Tóc giả dài xoắn mái xéo TG-59
Giá: 240.000 VNĐ


 Tóc giả ngắn mái ngang màu trắng TG-60
Giá: 225.000 VND


  Tóc giả ngắn TG-61
Giá: 225.000 VND


 Tóc giả dài ốp đuôi TG-62
Giá: 240.000 VND


  Tóc giả ngắn TG-63
Giá: 225.000 VND


  Tóc giả ngang vai xoắn TG-64
Giá: 225.000 VND


  Tóc giả dài mái ngang TG-65
Giá: 240.000 VND


Tóc giả dài xoắn TG-66
Giá 240.000 VND


Tóc giả dài mái xéo xoắn TG-67
Giá 240.000 VND


Tóc giả dài mái ngang xoắn TG-68
Giá 240.000 VND


Tóc giả ngắn TG-70
Giá 225.000 VND


Tóc giả ngắn TG-71
Giá 225.000 VND


Tóc giả ngắn mái ngang TG-72
Giá 225.000 VND


Tóc giả xoắn loạng TG-73
Giá 240.000 VND


Tóc giả ngắn TG-74
Giá 225.000 VND


Tóc giả dài mái xéo TG-75
Giá 320.000 VND


Tóc giả dài TG-76
Giá 240.000 VND


Tóc giả dài dợn TG-77
Giá 240.000 VND


Tóc giả dài mái xéo TG-78
Giá 240.000 VND
Tóc giả bấm TG-79
Giá 240.000 VNDTóc giả dài xoắn TG-81
Giá 240.000 VNDTóc giả dài TG-82
Giá 225.000 VND


Tóc giả cosplay TG-83
Giá 320.000 VND


Tóc giả ngắn TG-84
Giá 225.000 VND


Tóc giả dài 2 mái TG-85
Giá 240.000 VNDTóc giả dài xoắn TG-86
Giá 240.000 VNDTóc giả ngắn phồng TG-87
Giá 225.000 VNDTóc giả dài mái ngang TG-88
Giá 240.000 VNDTóc giả bấm nhỏ TG-90
Giá 320.000 VND


Tóc giả dài dợn đuôi TG-91
Giá 240.000 VNDTóc giả phồng xoăn phía sau TG-92
Giá 225.000 VNDTóc giả dài dợn TG-93
Giá 240.000 VND


Tóc giả dài mái xéo TG-94
Giá 240.000 VND


Tóc giả TG-95
Giá 240.000 VNDTóc giả TG-96
Giá 225.000 VNDTóc giả dài dợn TG-97
Giá 240.000 VNDTóc giả TG-98
Giá 240.000 VND


Tóc giả: TG-99
Giá 240.000 VNDTóc giả: TG-100
Giá 240.000 VND


Tóc giả: TG-101
Giá 240.000 VNDTóc giả: TG-102
Giá 240.000 VND


Tóc giả: TG-103
Giá 240.000 VND
Tóc giả: TG-104
Giá 240.000 VNDTóc giả: TG-105
Giá 240.000 VND


Tóc giả: TG-106
Giá 240.000 VND


Tóc giả TG-108
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-110
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-111
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-112
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-113
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-114
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-115
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-116
Giá: 240.000 VND Chi tiết

Tóc giả: TG-109
Giá: 240.000 VND Chi tiết

  Tóc giả: TGN-X01X
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả: TGN-X02X
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả: TGN-X03X
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả: TGN-X04X
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả: TGN-X05X
Giá: 240.000 VND


 Tóc giả: TGN-X06X
Giá: 240.000 VND
Tóc giả: TG-G
Giá: 225.000 VND

 Line Tóc 1 Màu
Giá: 35.000 VND

Tóc kẹp: PKT-32
Giá: 185.000 VND

Búi tóc teen PKT-29
Giá: 100.000 VNDĐuôi tóc: PKT-14
Giá: 185.000VNDBúi tóc PKT-9 Chi tiết
Giá: 95.000VNĐ


Tóc kẹp thẳng PKT-10 Chi tiết
Giá: 165.000 VNĐ ( 5 kẹp-70 cm)


 Tóc mái PKT-11 Chi tiết
Giá: 95.000 VNĐ

Trọn bộ phụ kiện PKT-44
Giá: 120.000 VNĐ

Mái ngố: PKT-8 
Giá: 95.000VND Chi tiết
Giá để tóc: PKT-4
Giá: 45.000VND

Bộ kẹp tóc: PKT-3
Giá: 10.000VND

 Cài tóc dễ thương: PKT-5
Giá: 45.000VND Chi tiết

Trùm đầu: PKT-1
Giá: 20.000VND

Lược chống tĩnh,
Giá: 20.000 VNĐ

Keo dưỡng tóc 
Giá: 55.000 VNĐ (100ml)
       
Bán hàng toàn quốc
Liên hệ: 19 Bắc hải ,p.15 ,q.10, hcm
YH:        shopwina@yahoo.com
               winashop@yahoo.com
Điện Thoại: 0916.110.833 or (08) 668.12549
                       Hướng dẫn gội tóc giả

Trong quá trình sử dụng tóc giả việc giữ gìn vệ sinh cho bộ tóc đẹp của bạn.Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách gội tóc giả đúng cách.

Bước 1: Kiểm tra lại tóc chải lại cho suông nếp tóc

Bước 2: Chuẩn bị một chậu nước, bồn rửa mặt , xà phòng gội hoặc dầu xả tóc, giá đỡ tóc giả, lược chải tóc giả, dưỡng tóc giả, khăn.

Bước 3: Cho nước và dầu gội hoặc dầu xả vào chậu nước, tạo bọt .

Bước 4: Thả tóc vào nước vuốt nhẹ phần sợi tóc từ trên đỉnh xuống, lộn ngược phần bên trong lại xoa bên trong lòng tóc cho sạch mồ hôi

Bước 5: Gội lại với nước sạch

Bước 6: Để tóc giả vừa gội lên khăn đã mở sẵn rồi gấp khăn lại cho khô tóc.

Bước 7: Để tóc lên giá đỡ rồi đem phơi ở nơi thoáng mát không nắng, không gió hoặc nắng nhẹ.

Hướng dẫn bằng hình ảnhHướng dẫn bằng VideoTóc giả

Địa Chỉ Bán Tóc giả

Địa Chỉ Bán Tóc giả
Thông tin liên hệ mua tóc giả Wina

Danh mục

  • Tóc giả bằng tóc thật